Bài 1: Làm Quen Với JAVA

Thông báo:

Bạn muốn website của mình xuất hiện tại thanh bên phải tại QuangNinhBay.Com đặt liên kết tại bài viết dưới đây.
Đề Bài:
Viết chương trình cho phép nhập dữ liệu từ bàn phím theo các ý sau:

a) Chương trình cho phép nhập họ và tên sinh viên, năm sinh, mã sinh viên từ bàn phím và xuất ra định dạng sau:
 • “Chào bạn <<Họ Và Tên | <<Năm Sinh>> | <<Mã Sinh Viên>> đến với chương trình java đầu tiên.”
b) Chương trình nhập 1 cạnh của hình vuông. Tính và xuất diện tích, chu vi của hình vuông đó. Công thức tính (S = a² & C= 4a ).
c) Chương trình cho phép nhập vào 2 số bất kỳ và tìm ra số lớn nhất và số nhỏ nhất.
d) Chương trình cho phép nhập vào 1 số và số mũ của số đó để tính lũy thừa của số đó. Gợi ý (Math.pow(x,y)).
e) Chương trình cho phép nhập bán kính hình tròn và tính diện tích và chu vi hình tròn sau đó xuất ra màn hình.
 •  Công thức tính (Chu Vi = 2*pi*r và Diện Tích = pi*r*r)
 •  Pi = 3.14;
Cách Giải:
a) 
Chương trình cho phép nhập họ và tên sinh viên, năm sinh, mã sinh viên từ
bàn phím và xuất ra định dạng sau:
 • “Chào bạn <<Họ Và Tên | <<Năm Sinh>> | <<Mã Sinh Viên>> đến với chương trình java đầu tiên.”

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package QuangNinhBay;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author QuangNinhBay.Com Niềm Vui Là Chia Sẻ !
 */
public class NewClass {
  public static void main(String[] args) {
    String HoTen,MSV;
    int NamSinh;
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập Vào Họ Và Tên: ");
    HoTen = sc.nextLine();
    System.out.println("Năm Sinh: ");
    NamSinh = Integer.parseInt(sc.nextLine());
    System.out.println("Nhập Vào Mã Sinh Viên: ");
    MSV = sc.nextLine();
    System.out.printf("THÔNG TIN BẠN VỪA NHẬP !\nHọ Và Tên: %s | Năm Sinh: %d | Mã Sinh Viên: %s đến với chương trình java đầu tiên\n",HoTen,NamSinh,MSV);
  }
}

b) Chương trình nhập 1 cạnh của hình vuông. Tính và xuất diện tích, chu vi của hình vuông đó. Công thức tính (S = a² &amp; C= 4a ).
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package QuangNinhBay;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author QuangNinhBay.Com Niềm Vui Là Chia Sẻ !
 */
public class NewClass {
  public static void main(String[] args) {
    Double a;
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Xin mời Nhập 1 cạnh của hình vuông: ");
    a = Double.parseDouble(sc.nextLine());
    Double S = Math.pow(a, 2),C = 4*a;
    System.out.printf("Diện Tích Và Chu Vi Của Hình Vuông Có 1 Cạnh = %.0f là:\nDiện Tích = %.0f\nChu Vi = %.0f\n",a,S,C);
  }
}

c) Chương trình cho phép nhập vào 2 số bất kỳ và tìm ra số lớn nhất và số nhỏ nhất.
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package QuangNinhBay;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author QuangNinhBay.Com Niềm Vui Là Chia Sẻ !
 */
public class NewClass {
  public static void main(String[] args) {
    Double So1,So2;
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập Vào Số Thứ Nhất: ");
    So1 = sc.nextDouble();
    System.out.println("Nhập Vào Số Thứ 2: ");
    So2 = sc.nextDouble();
    System.out.printf("Min là: %.0f\nMax là: %.0f\n",Math.min(So1, So2),Math.max(So1, So2));
  }
}
d) Chương trình cho phép nhập vào 1 số và số mũ của số đó để tính lũy thừa của số đó. Gợi ý (Math.pow(x,y)).

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package QuangNinhBay;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author QuangNinhBay.Com Niềm Vui Là Chia Sẻ !
 */
public class NewClass {
  public static void main(String[] args) {
    Double n,Mu;
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Xin mời nhập vào số n: ");
    n = sc.nextDouble();
    System.out.println("Xin mời nhập vào số Mũ của n: ");
    Mu = sc.nextDouble();
    System.out.printf("%.0f^%.0f = %.0f\n",n,Mu,Math.pow(n, Mu));
  }
}

e) Chương trình cho phép nhập bán kính hình tròn và tính diện tích và chu vi hình tròn sau đó xuất ra màn hình.
 •  Công thức tính (Chu Vi = 2*pi*r và Diện Tích = pi*r*r)
 •  Pi = 3.14;
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package QuangNinhBay;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author QuangNinhBay.Com Niềm Vui Là Chia Sẻ !
 */
public class NewClass {
  public static void main(String[] args) {
    final Double PI = 3.14;
    Double r;
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập vào bán kính của hình tròn: ");
    r = sc.nextDouble();
    Double C = 2*PI*r,S = PI*r*r;
    System.out.printf("Hình tròn có bán kính là %.0f Có Chu Vi và Diện Tích là:\nChu Vi: %.0f\nDiện Tích: %.0f\n",r,C,S);
    
  }
}

Chúc các bạn học tập hiệu quả !
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM