Bài 1: Làm Quen Với JAVA

Thông báo:

Cảm ơn bạn đã theo dõi QuangNinhBay.Com trong suốt thời gian qua.
Trong thời gian tới website sẽ update để bạn có trải nghiệm mượt mà hơn. Nội dung về thiết kế website cũng như các thủ thuật sẽ được đội ngũ QuangNinhBay.Com Update thường xuyên hơn.
Xin cảm ơn!
Đề Bài:
Viết chương trình cho phép nhập dữ liệu từ bàn phím theo các ý sau:

a) Chương trình cho phép nhập họ và tên sinh viên, năm sinh, mã sinh viên từ bàn phím và xuất ra định dạng sau:
 • “Chào bạn <<Họ Và Tên | <<Năm Sinh>> | <<Mã Sinh Viên>> đến với chương trình java đầu tiên.”
b) Chương trình nhập 1 cạnh của hình vuông. Tính và xuất diện tích, chu vi của hình vuông đó. Công thức tính (S = a² & C= 4a ).
c) Chương trình cho phép nhập vào 2 số bất kỳ và tìm ra số lớn nhất và số nhỏ nhất.
d) Chương trình cho phép nhập vào 1 số và số mũ của số đó để tính lũy thừa của số đó. Gợi ý (Math.pow(x,y)).
e) Chương trình cho phép nhập bán kính hình tròn và tính diện tích và chu vi hình tròn sau đó xuất ra màn hình.
 •  Công thức tính (Chu Vi = 2*pi*r và Diện Tích = pi*r*r)
 •  Pi = 3.14;
Cách Giải:
a) 
Chương trình cho phép nhập họ và tên sinh viên, năm sinh, mã sinh viên từ
bàn phím và xuất ra định dạng sau:
 • “Chào bạn <<Họ Và Tên | <<Năm Sinh>> | <<Mã Sinh Viên>> đến với chương trình java đầu tiên.”

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package QuangNinhBay;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author QuangNinhBay.Com Niềm Vui Là Chia Sẻ !
 */
public class NewClass {
  public static void main(String[] args) {
    String HoTen,MSV;
    int NamSinh;
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập Vào Họ Và Tên: ");
    HoTen = sc.nextLine();
    System.out.println("Năm Sinh: ");
    NamSinh = Integer.parseInt(sc.nextLine());
    System.out.println("Nhập Vào Mã Sinh Viên: ");
    MSV = sc.nextLine();
    System.out.printf("THÔNG TIN BẠN VỪA NHẬP !\nHọ Và Tên: %s | Năm Sinh: %d | Mã Sinh Viên: %s đến với chương trình java đầu tiên\n",HoTen,NamSinh,MSV);
  }
}

b) Chương trình nhập 1 cạnh của hình vuông. Tính và xuất diện tích, chu vi của hình vuông đó. Công thức tính (S = a² &amp; C= 4a ).
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package QuangNinhBay;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author QuangNinhBay.Com Niềm Vui Là Chia Sẻ !
 */
public class NewClass {
  public static void main(String[] args) {
    Double a;
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Xin mời Nhập 1 cạnh của hình vuông: ");
    a = Double.parseDouble(sc.nextLine());
    Double S = Math.pow(a, 2),C = 4*a;
    System.out.printf("Diện Tích Và Chu Vi Của Hình Vuông Có 1 Cạnh = %.0f là:\nDiện Tích = %.0f\nChu Vi = %.0f\n",a,S,C);
  }
}

c) Chương trình cho phép nhập vào 2 số bất kỳ và tìm ra số lớn nhất và số nhỏ nhất.
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package QuangNinhBay;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author QuangNinhBay.Com Niềm Vui Là Chia Sẻ !
 */
public class NewClass {
  public static void main(String[] args) {
    Double So1,So2;
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập Vào Số Thứ Nhất: ");
    So1 = sc.nextDouble();
    System.out.println("Nhập Vào Số Thứ 2: ");
    So2 = sc.nextDouble();
    System.out.printf("Min là: %.0f\nMax là: %.0f\n",Math.min(So1, So2),Math.max(So1, So2));
  }
}
d) Chương trình cho phép nhập vào 1 số và số mũ của số đó để tính lũy thừa của số đó. Gợi ý (Math.pow(x,y)).

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package QuangNinhBay;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author QuangNinhBay.Com Niềm Vui Là Chia Sẻ !
 */
public class NewClass {
  public static void main(String[] args) {
    Double n,Mu;
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Xin mời nhập vào số n: ");
    n = sc.nextDouble();
    System.out.println("Xin mời nhập vào số Mũ của n: ");
    Mu = sc.nextDouble();
    System.out.printf("%.0f^%.0f = %.0f\n",n,Mu,Math.pow(n, Mu));
  }
}

e) Chương trình cho phép nhập bán kính hình tròn và tính diện tích và chu vi hình tròn sau đó xuất ra màn hình.
 •  Công thức tính (Chu Vi = 2*pi*r và Diện Tích = pi*r*r)
 •  Pi = 3.14;
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package QuangNinhBay;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author QuangNinhBay.Com Niềm Vui Là Chia Sẻ !
 */
public class NewClass {
  public static void main(String[] args) {
    final Double PI = 3.14;
    Double r;
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập vào bán kính của hình tròn: ");
    r = sc.nextDouble();
    Double C = 2*PI*r,S = PI*r*r;
    System.out.printf("Hình tròn có bán kính là %.0f Có Chu Vi và Diện Tích là:\nChu Vi: %.0f\nDiện Tích: %.0f\n",r,C,S);
    
  }
}

Chúc các bạn học tập hiệu quả !
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM