XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC 1 VÀ BẬC 2 TRONG C/C++

Thông báo:

Cảm ơn bạn đã theo dõi QuangNinhBay.Com trong suốt thời gian qua.
Trong thời gian tới website sẽ update để bạn có trải nghiệm mượt mà hơn. Nội dung về thiết kế website cũng như các thủ thuật sẽ được đội ngũ QuangNinhBay.Com Update thường xuyên hơn.
Xin cảm ơn!


Xin chào các bạn hẳn các ban đã biết cách giải phương trình bậc 1 và bậc 2 vì chúng ta đã được học ở lớp dưới rồi phải không nào ?
Vậy giải phương trình bậc 1 và 2 trong C/C++ thì sẽ như thế nào ? Hôm nay mình xin chia sẻ trong bài viết này nhé.
1. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC 1
- Phương trình bậc 1 có dạng (ax+b=0).
Lưu đồ thuật toán giải phương trình bậc 1:

- Giải thuật:
+ Nhập vào các hệ số a và b
+ Nếu a==0:
           - Nếu b==0 => Vô số nghiệm
           - Nếu b!=0 => Vô nghiệm
+ Nếu a!=0:
          Phương trình có nghiệm X = -b/a

CODE MẪU:
//XAY DUNG CHUONG TRINH BAC 1
//phuong trinh co dang ax + b = 0
// nhap vao tu ban phim gia tri a, b
//hien thi ra man hinh nghiem cua phuong trinh
#include <stdio.h>
int main(){
 float a, b;
 printf("Xin moi nhap a: ");scanf("%f",&a);
 printf("Xin moi nhap b: ");scanf("%f",&b);
 if(a==0){
  if(b!=0) printf("\nPhuong trinh vo nghiem!");
  if(b==0) printf("\nPhuong trinh co vo so nghiem!");
 }else printf("\nPhuong trinh co nghiem X = %.2f",-b/a);
 return 0;
}
KHI CHẠY CHƯƠNG TRÌNH TRÊN:
2. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC 2
- Phương trình bậc 2 có dạng: ax² +bx + c = 0Lưu đồ thuật toán giải phương trình bậc 2:
HƯỚNG BÀI LÀM:
- Nếu a == 0, phương trình thành bx + c = 0 (thành chương trình giải phương trình bậc 1)
- Ngược lại nếu a != 0
Tính delta
Nếu delta < 0: Phương trình vô nghiệm
Nếu delta == 0: Phương trình có nghiệm kép x = -b/(2*a)
Nếu delta > 0: Phương trình có 2 nghiệm riêng biệt
                     o X1 = (-b + căn(delta))/(2*a)
                     o X2 = (-b – căn(delta))/(2*a)

CODE MẪU:
//XAY DUNG CHUONG TRINH BAC 2
//phuong trinh co dang ax2 + bx + c = 0 
// nhap vao tu ban phim gia tri a, b, c
//hien thi ra man hinh nghiem cua phuong trinh
#include <stdio.h>//khai bao thu vien stdio
#include <math.h>
int main(){
float a, b, c, delta,x1,x2;
printf("Xin moi nhap vao bien a:");scanf("%f",&a);
printf("Xin moi nhap vao bien b:");scanf("%f",&b);
printf("Xin moi nhap vao bien c:");scanf("%f",&c);
if(a==0){
 if(b==0&&c==0){
 printf("\nPhuong trinh co vo so nghiem!");
 }else if(b==0&&c!=0){printf("\nPhuong trinh vo nghiem");
 }else { printf("Phuong trinh co nghiem x = %.2f",-c/b);
 }
}else{
 delta = b*b - 4*a*c;
 x1 = (-b+sqrt(delta))/(2*a);
 x2 = (-b-sqrt(delta))/(2*a);
 if(delta==0) printf("\nPhuong trinh co nghiem kep x = %.2f",-b/(2*a)); 
 if(delta<0) printf("\nPhuong trinh vo nghiem!");
 if(delta>0) printf("Phuong trinh co 2 nghiem rieng biet\n*X1 la:%.2f\n*X2 la:%.2f",x1,x2);
}
 return 0;
}
Chúc các bạn thành công.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM