Hướng dẫn các lệnh code làm việc cơ bản với MySQL Workbench

Thông báo:

Cảm ơn bạn đã theo dõi QuangNinhBay.Com trong suốt thời gian qua.
Trong thời gian tới website sẽ update để bạn có trải nghiệm mượt mà hơn. Nội dung về thiết kế website cũng như các thủ thuật sẽ được đội ngũ QuangNinhBay.Com Update thường xuyên hơn.
Xin cảm ơn!


1. Để tạo ra một cơ sở dữ liệu (Database) đầu tiên ta dùng câu lệnh:

create database database_name;

sau đó ta thêm một dòng lệnh

use database_name;

dòng lệnh trên để phần mềm chọn vào database có tên database_name mà ta vừa tạo. tiếp sau đó chúng ta tạo bảng bảng đó mới nằm trong database ta vừa tạo.

*trong đó database_name thay bằng tên database tuỳ ý bạn đặt.

2. Tiếp theo ta tạo bảng (table) bằng câu lệnh:

create table tbl_SinhVien(

  MaSV varchar(5) primary key,

  HoTenSV nvarchar(50),

  SDT varchar(10),

  DiaChi nvarchar(100)

);


*trong đó tbl_SinhVien thay bằng tên table tuỳ ý bạn đặt.

 • primary key : đây là khoá chính, chúng ta cũng có thể để primary key ở cuối dòng lệnh "VD: primary key(MaSV)"
 • varchar(5) và nvarchar(50) là kiểu lưu trữ dữ liệu dạng String chỉ khác nvarchar hỗ trợ unicode tiếng việt và 5 và 50 là ký tự giới hạn có thể nhập được.
 • chúng ta có thêm các kiểu dữ liệu là: int, date, datetime, char, text...
3. Chèm một bản ghi (một hàng) vào bảng đã tạo ra

insert into tbl_SinhVien value("PH123","Trần Tiến","0333000111","Quảng Ninh");

 • insert into tbl_SinhVien: câu lệnh truyền giá trị vào một bảng (table)
 • Value(truyền vào giá trị): lưu ý kiểu dữ liệu truyền vào phải phù hợp với bảng đã tạo, ngăn cách nhau bởi dấu phẩy.
để chạy lệnh đã ta ấn vào biểu tượng tia chớp.


một số lệnh khác: 
drop table tbl_ten_table_can_xoa; xoá bảng (table).
select *from tbl_SinhVien; chọn đến bảng.
...

Như vậy là bạn đã bước đầu làm quen với cơ sở dữ liệu MySQL và cách làm việc với nó thông qua MySQL Workbench chúc các bạn học tập và làm việc hiệu quả.

CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM