sessionStorage Định nghĩa và hướng dẫn sử dụng

Thông báo:

Cảm ơn bạn đã theo dõi QuangNinhBay.Com trong suốt thời gian qua.
Trong thời gian tới website sẽ update để bạn có trải nghiệm mượt mà hơn. Nội dung về thiết kế website cũng như các thủ thuật sẽ được đội ngũ QuangNinhBay.Com Update thường xuyên hơn.
Xin cảm ơn!


 


*Định nghĩa: 

thuộc tính sessionStorage cho phép lưu trữ các cặp Key/Value trong trình duyệt và thuộc tính sessionStorage chỉ lưu dữ liệu cho một phiên(dữ liệu sẽ bị xoá khi đóng tab trình duyệt).

*Lưu ý nếu lưu trữ lâu dài dùng localStorage:

một thuộc tính tương tự nhưng lưu trữ dữ liệu trên máy client sẽ không có ngày hết hạn. dữ liệu sẽ không bị xoá khi trình duyệt đóng và sẽ có sẵn sàng vào ngày, tuần hoặc năm tiếp theo.

*Hướng dẫn sử dụng:

sessionStorage.setItem("Tên Khoá", "Giá trị");
giải thích: chúng ta gọi sessionStorage với setItem (setItem ở đây là thuộc tính dùng để lưu dữ liệu vào client) với Tên khoá sẽ là key chính khi ta dùng với lệnh gọi để lấy dữ liệu ra tiếp theo là giá trị Value là để lưu trữ giá trị ta gán cho key đó.

*VD: sessionStorage.setItem("tranTien", "Tên tôi là Trần Tiến");

sessionStorage.getItem("Tên khoá");
giải thích: chúng ta dùng nó để lấy giá trị từ client đã lưu thay vì setItem để lưu key và value thì ở đây chúng ta dùng getItem để lấy dữ liệu từ key đã lưu ở máy client.

*VD: sessionStorage.getItem("tranTien");

sessionStorage.removeItem("key");
giải thích: chúng ta dùng nó để xoá dữ liệu đã lưu ở client theo key cụ thể.

sessionStorage.clear();
giải thích: gần giống essionStorage.removeItem("key"); nhưng ở đây cú pháp này sẽ xoá tất cả dữ liệu khỏi phiên lưu trữ trên client.

sessionStorage.setItem("giaTriX", "Xin chào đến với QuangNinhBay.Com"); // set giá trị cho key giaTriX với giá trị là "Xin chào đến với QuangNinhBay.Com"
    var bienDeLuuDuLieu = sessionStorage.getItem("giaTriX"); // đặt một biến bienDeLuuDuLieu và gán giá trị cho nó bằng giaTriX
    sessionStorage.removeItem("giaTriX"); // xoá giá trị theo key giaTriX 
    sessionStorage.clear(); //xoá tất cả key và giá trị đã lưu trữ
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM