Hướng dẫn sử dụng một số lệnh cơ bản trên linux

Thông báo:

Cảm ơn bạn đã theo dõi QuangNinhBay.Com trong suốt thời gian qua.
Trong thời gian tới website sẽ update để bạn có trải nghiệm mượt mà hơn. Nội dung về thiết kế website cũng như các thủ thuật sẽ được đội ngũ QuangNinhBay.Com Update thường xuyên hơn.
Xin cảm ơn!
1. Các lệnh hệ thống

#exit: thoát khỏi cửa sổ dòng lệnh.

#logout: tương tự exit.

#reboot: khởi động lại hệ thống.

#halt: tắt máy.

#startx: khởi động chế độ xwindows từ cửa sổ terminal.

#mount: gắn hệ thống tập tin từ một thiết bị lưu trữ vào cây thư mục chính.

#unmount: ngược với lệnh mount.


2. Các lệnh thao tác với tập tin 

#ls: lấy danh sách tất cả các file và thư mục trong thư mục hiện hành.

#pwd: xuất đường dẫn của thư mục làm việc.

#cd: thay đổi thư mục làm việc đến một thư mục mới.

#mkdir: tạo thư mục mới. #rmdir: xoá thư mục rỗng.

#cp: copy một hay nhiều tập tin đến thư mục mới.

#mv: đổi tên hay di chuyển tập tin, thư mục.

#rm: xóa tập tin.

#wc: đếm số dòng, số kí tự... trong tập tin.

#touch: tạo một tập tin.

#cat: xem nội dung tập tin.

#vi: khởi động trình soạn thảo văn bản vi.

#df: kiểm tra dung lượng đĩa.

#du: xem dung lượng đĩa đã dùng cho một số tập tin nhất định

3. Các lệnh quản lý hệ thống 

#rpm: kiểm tra gói đã cài đặt hay chưa, hoặc cài đặt một gói, hoặc sử dụng để gỡ bỏ một gói.

#ps: kiểm tra hệ thống tiến trình đang chạy.

#kill: dừng tiến trình khi tiến trình bị treo. Chỉ có người dùng super-user mới có thể dừng tất cả các tiến trình còn người dùng bình thường chỉ có thể dừng tiến trình mà mình tạo ra.

#top: hiển thị sự hoạt động của các tiến trình, đặc biệt là thông tin về tài nguyên hệ thống và việc sử dụng các tài nguyên đó của từng tiến trình.

#pstree: hiển thị tất cả các tiến trình dưới dạng cây.

#sleep: cho hệ thống ngừng hoạt động trong một khoảng thời gian.

#useradd: tạo một người dùng mới.

#groupadd: tạo một nhóm người dùng mới.

#passwd: thay đổi password cho người dùng.

#userdel: xoá người dùng đã tạo.

#groupdel: xoá nhóm người dùng đã tạo.

#gpasswd: thay đổi password của một nhóm người dùng.

#su: cho phép đăng nhập với tư cách người dùng khác.

#groups: hiển thị nhóm của user hiện tại.

#who: cho biết ai đang đăng nhập hệ thống.

#w: tương tự như lệnh who.

#man: xem hướng dẫn về dòng lệnh như cú pháp, các tham số...

4. Các lệnh khác


#clear: xoá trắng cửa sổ dòng lệnh.

#date: xem ngày, giờ hệ thống.

#cal: xem lịch hệ thống.


CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM