Bài 3: Lệnh rẽ nhánh if else “Đại Cương Lập Trình”

Thông báo:

Bạn muốn website của mình xuất hiện tại thanh bên phải tại QuangNinhBay.Com đặt liên kết tại bài viết dưới đây.Bài 3: Lệnh rẽ nhánh “Đại Cương Lập Trình” 
1. Phân tích bài toán:
- Thuật toán là tập hợp các quy tắc tường bước giải quyết bài toán theo một tiến trình xác định.
- Phương pháp diễn giải thuật toán.
+ Ngôn ngữ tự nhiên.
+ Mã giả.
+ Sơ đồ khối.

- Mã giả:
+ Không phải là mã thực tế.
+ Một phương pháp thuật toán.

- Sơ đồ khối:

VD: Tìm Max của 2 số
- Bước 1: Nhập a, b
- Bước 2: Nếu a>b thì max = a và kết thúc
- Bước 3: Nếu a<=max thì max = b
- Bước 4: Kết thúc
Vẽ sơ đồ:

2. Lệnh rẽ nhánh IF:
- Có 3 hình thức rẽ nhánh:
+ if(điều kiện) {câu lệnh}

+ if(điều kiện) {câu lệnh}
else {câu lệnh}

+if(điều kiện) {<câu lệnh>}
Else if(điều kiện) {<câu lệnh>}
3. Lệnh rẽ nhánh switch:
- Sử dụng switch khi cần kiểm tra 1 điều kiện là số nguyên.
- Cú pháp:
Switch(<biểu thức>)
{
Case <giá trị 1>:
//công việc 1;
break;
Case <giá trị 2>:
//công việc 2;
break;
…
default:
//công việc n+1;
break;
}
4. Vòng lặp do …. While
- Là vòng lặp không xác định.
- Cú pháp:
do
{
//Công việc
}
While(<điều kiện>);
Bài Tập Thực Hành Và Hướng Dẫn

Bài 1: xây dựng chương trình tính học lực
Input: Nhập vào điểm của sinh viên (0-10)
Output: Hiển thị ra màn hình học lực của sinh viên
Biết rằng

*Hướng dẫn giải bài xây dựng chương trình tính học lực chi tiết

Bài 2: xây dựng chương trình giải phương trình
1. Phương Trình Bậc 1
Phương trình có dạng ax + b = 0
Input: nhập vào từ bàn phím giá trị của a, b
Output: Hiển thị nghiệm của phương trình
Biết rằng: 
2. Phương Trình Bậc 2
Phương trình có dạng: ax 2 + bx + c = 0
Input: Nhập vào từ bàn phím: a, b, c
Output: Nghiệm của phương trình
Biết rằng:

*Hướng dẫn giải bài Xây dựng phương trình bậc 1 và bậc 2

Bài 3: xây dựng chương trình tính tiền điện
Input: Nhập vào số điện tiêu thụ hàng tháng
Output: Hiển thị số tiền cần phải đóng
Biết rằng: 

TT Số kWh sử dụng Giá bán điện (đồng/kWh)
Bậc 1 Cho kWh từ 0 - 50 1.678
Bậc 2 Cho kWh từ 51 - 100 1.734
Bậc 3 Cho kWh từ 101 - 200 2.014
Bậc 4 Cho kWh từ 201 - 300 2.536
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 2.834
Bậc 6 Cho kWh từ 401 trở lên 2.927

*Hướng dẫn giải bài xây dựng chương trình tính tiền điện

Bài 4: Sử dụng lệnh Switch-case để xây dựng menu chương trình cho 3 bài tập trên
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM