Bài 4: Lệnh lặp While, do ... While và lệnh lặp for

Thông báo:

Bạn muốn website của mình xuất hiện tại thanh bên phải tại QuangNinhBay.Com đặt liên kết tại bài viết dưới đây.1. Vòng lặp While:
- Cú pháp:
While(<điều kiện>)
{
//công việc;
}
-Diễn giải: Thực hiện công việc trong khi biểu thức điều kiện có giá trị là true.
VD: tính tổng 1 -> 10 sử dụng while
//tinh tong 1-> 10
#include <stdio.h>
int main(){
int i = 0, tong = 0;
while (i<=10)
{tong =+ i;
i++;
}
printf("\nTong = %d",tong);
return 0;
}
2. Vòng lặp do ….. while:
- Cú pháp:
do{
//Công việc;
}while (<điều kiện>);
- Diễn giải: Tương tự lệnh lặp while, chỉ khác ở chỗ điều kiện được kiểm tra sau, nghĩa là công việc được thực hiện ít nhất một lần.
3. Lệnh lặp for
- Cú pháp:
for(khởi đầu;điềukiện;bước nhảy)
{
//Công việc
}
* Chú ý:
- getch(): Có tác dụng dừng màn hình để xem kết quả và nhập phím bất kỳ để trả về màn hình soạn thảo.
- Sự khác nhau giữa int main() và void main():
+ int ten_ham(): trả về giá trị nào đó thuộc kiểu int.
+ void ten_ham(): thực hiện lệnh trong đó mà không trả về giá trị nào.

BÀI TẬP ÁP DỤNG VÀ HƯỚNG DẪN

BÀI 1: TÍNH TRUNG BÌNH TỔNG CỦA CÁC SỐ TỰ NHIÊNCHIA HẾT CHO 2
Input: nhập từ bàn phím 2 giá trị min, max
Output: Trung bình tổng của các số tự nhiên chia hết cho 2 từ min tới max
Hướng dẫn: 
int min,max 
int i = min 
float tong = 0, bienDem = 0, trungBinh = 0 
while( i <= max){ 
          Nếu (i % 2 == 0){
          tong += i;
          bienDem ++ }
         }
trungBinh = tong/bienDem

BÀI 2: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH XÁC ĐỊNH SỐ NGUYÊN TỐ
Input: Nhập vào từ bàn phím số x
Output: Kết luận x có phải là số nguyên tố hay không
Biết rằng: Số nguyên tố là số chỉ chia hết cho 1 và chính nó.
đang cập nhật
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM