Bài 4: Lệnh lặp While, do ... While và lệnh lặp for

Thông báo:

Cảm ơn bạn đã theo dõi QuangNinhBay.Com trong suốt thời gian qua.
Trong thời gian tới website sẽ update để bạn có trải nghiệm mượt mà hơn. Nội dung về thiết kế website cũng như các thủ thuật sẽ được đội ngũ QuangNinhBay.Com Update thường xuyên hơn.
Xin cảm ơn!1. Vòng lặp While:
- Cú pháp:
While(<điều kiện>)
{
//công việc;
}
-Diễn giải: Thực hiện công việc trong khi biểu thức điều kiện có giá trị là true.
VD: tính tổng 1 -> 10 sử dụng while
//tinh tong 1-> 10
#include <stdio.h>
int main(){
int i = 0, tong = 0;
while (i<=10)
{tong =+ i;
i++;
}
printf("\nTong = %d",tong);
return 0;
}
2. Vòng lặp do ….. while:
- Cú pháp:
do{
//Công việc;
}while (<điều kiện>);
- Diễn giải: Tương tự lệnh lặp while, chỉ khác ở chỗ điều kiện được kiểm tra sau, nghĩa là công việc được thực hiện ít nhất một lần.
3. Lệnh lặp for
- Cú pháp:
for(khởi đầu;điềukiện;bước nhảy)
{
//Công việc
}
* Chú ý:
- getch(): Có tác dụng dừng màn hình để xem kết quả và nhập phím bất kỳ để trả về màn hình soạn thảo.
- Sự khác nhau giữa int main() và void main():
+ int ten_ham(): trả về giá trị nào đó thuộc kiểu int.
+ void ten_ham(): thực hiện lệnh trong đó mà không trả về giá trị nào.

BÀI TẬP ÁP DỤNG VÀ HƯỚNG DẪN

BÀI 1: TÍNH TRUNG BÌNH TỔNG CỦA CÁC SỐ TỰ NHIÊNCHIA HẾT CHO 2
Input: nhập từ bàn phím 2 giá trị min, max
Output: Trung bình tổng của các số tự nhiên chia hết cho 2 từ min tới max
Hướng dẫn: 
int min,max 
int i = min 
float tong = 0, bienDem = 0, trungBinh = 0 
while( i <= max){ 
          Nếu (i % 2 == 0){
          tong += i;
          bienDem ++ }
         }
trungBinh = tong/bienDem

BÀI 2: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH XÁC ĐỊNH SỐ NGUYÊN TỐ
Input: Nhập vào từ bàn phím số x
Output: Kết luận x có phải là số nguyên tố hay không
Biết rằng: Số nguyên tố là số chỉ chia hết cho 1 và chính nó.
đang cập nhật
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM