Bài 2: Kiểu, Toán Tử, Lệnh IF, Switch

Thông báo:

Cảm ơn bạn đã theo dõi QuangNinhBay.Com trong suốt thời gian qua.
Trong thời gian tới website sẽ update để bạn có trải nghiệm mượt mà hơn. Nội dung về thiết kế website cũng như các thủ thuật sẽ được đội ngũ QuangNinhBay.Com Update thường xuyên hơn.
Xin cảm ơn!
 Đề Bài:

Viết chương trình cho phép nhập dữ liệu từ bàn phím theo các ý sau:

a) Viết chương trình cho phép nhập một số nguyên bất kỳ và chỉ ra số đó là nguyên âm hay nguyên dương. Gợi ý (Trong toán học, số nguyên bao gồm các số nguyên dương (1, 2, 3,…), các số nguyên âm (−1, −2, −3,...) và số 0).

b) Viết chương trình cho phép nhập thông tin của sinh viên như Tên, Tuổi, Mã Sinh Viên, Điểm JAVA1 sau đó in ra màn hình các thông tin đó. Đặc biệt in ra màn hình xếp hạng điểm số của sinh viên đó theo công thức sau:

 • 10 điểm = Bạn đã điểm đạt xuất sắc môn học JAVA 1
 •  8.5 đến 9.9 = Bạn đã điểm đạt giỏi môn học JAVA 1
 •  6.5 đến 8.4 = Bạn đã điểm khá môn học JAVA 1
 • 5.5 đến 6.4 = Bạn đã điểm trung bình môn học JAVA 1
 • 0 đến 5.4 = Bạn cần phải học lại môn JAVA1

c) Viết chương trình nhập vào số điện sử dụng của tháng và tính tiền điện theo công thức. 

 • Nếu số điện từ 0 đến 200 thì giá trên mỗi số điện là 2000.
 • Nếu số điện trên mức 200 thì số điện vượt hạn mức sẽ nhân giá 3000.
Cách Giải:

a) Viết chương trình cho phép nhập một số nguyên bất kỳ và chỉ ra số đó là nguyên âm hay nguyên dương. Gợi ý (Trong toán học, số nguyên bao gồm các số nguyên dương (1, 2, 3,…), các số nguyên âm (−1, −2, −3,...) và số 0).
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package QuangNinhBay;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author QuangNinhBay.Com Niềm Vui Là Chia Sẻ !
 */
public class NewClass {
  public static void main(String[] args) {
    int a;
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Xin mời nhập vào số a: ");
    a = Integer.parseInt(sc.nextLine());
    if (a < 0 ) {
      System.out.printf("%d là số nguyên Âm\n",a);
    }
    if (a == 0) {
      System.out.println("0 là số đặc biệt không phải nguyên âm, cũng không phải nguyên dương");
    }
    if (a > 0) {
      System.out.printf("%d là số nguyên Dương\n",a);
    }
  }
}

b) Viết chương trình cho phép nhập thông tin của sinh viên như Tên, Tuổi, Mã Sinh Viên, Điểm JAVA1 sau đó in ra màn hình các thông tin đó. Đặc biệt in ra màn hình xếp hạng điểm số của sinh viên đó theo công thức sau:

 • 10 điểm = Bạn đã điểm đạt xuất sắc môn học JAVA 1
 •  8.5 đến 9.9 = Bạn đã điểm đạt giỏi môn học JAVA 1
 •  6.5 đến 8.4 = Bạn đã điểm khá môn học JAVA 1
 • 5.5 đến 6.4 = Bạn đã điểm trung bình môn học JAVA 1
 • 0 đến 5.4 = Bạn cần phải học lại môn JAVA1
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package QuangNinhBay;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author QuangNinhBay.Com Niềm Vui Là Chia Sẻ !
 */
public class NewClass {
  public static void main(String[] args) {
    String Ten,MSV;
    int Tuoi;
    Double Diem;
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Họ và tên: ");
    Ten = sc.nextLine();
    System.out.println("Tuổi: ");
    Tuoi = Integer.parseInt(sc.nextLine());
    System.out.println("Mã Sinh Viên: ");
    MSV = sc.nextLine();
    System.out.println("Điểm JAVA1");
    Diem = Double.parseDouble(sc.nextLine());
    System.out.printf("Họ Và Tên: %s | Tuổi: %d | Mã Sinh Viên: %s | Điểm JAVA: %.1f\n", Ten, Tuoi, MSV, Diem);
    if (Diem >= 0 && Diem <=10) {
      if (Diem == 10) {
        System.out.println("Bạn đã đạt điểm xuất sắc môn học JAVA 1");
      }
      if (Diem >= 8.5 && Diem <= 9.9) {
        System.out.println("Bạn đã đạt điểm Giỏi môn học JAVA 1");
      }
      if (Diem >= 6.5 && Diem <= 8.4) {
        System.out.println("Bạn đã đạt điểm Khá môn học JAVA 1");
      }
      if (Diem >= 5.5 && Diem <= 6.4) {
        System.out.println("Bạn đã đạt điểm Trung Bình môn học JAVA 1");
      }
      if (Diem >= 0 && Diem <= 5.4) {
        System.out.println("Bạn cần phải học lại môn JAVA1");
      }
    } else {
      System.out.println("Vui lòng nhập Điểm số lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 10");
    }
  }
}

c) Viết chương trình nhập vào số điện sử dụng của tháng và tính tiền điện theo công thức. 

 • Nếu số điện từ 0 đến 200 thì giá trên mỗi số điện là 2000.
 • Nếu số điện trên mức 200 thì số điện vượt hạn mức sẽ nhân giá 3000.
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package QuangNinhBay;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author QuangNinhBay.Com Niềm Vui Là Chia Sẻ !
 */
public class NewClass {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Chương Trình Tính Tiền Điện");
    Double SoDien;
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập Vào Số Điện: ");
    SoDien = Double.parseDouble(sc.nextLine());
    Double TienDien = SoDien*2000,SoDienVuotMuc = (200*2000)+((SoDien-200)*3000);
    if (SoDien >= 0) {
      if (SoDien <= 200) {
        System.out.printf("Số Tiền Phải Trả Dưới 200 số Là: %.0fVNĐ\n",TienDien);
      }
      if (SoDien > 200) {
        System.out.printf("Số Tiền Phải Trả Trên 200 số Là: %.0fVNĐ\n",SoDienVuotMuc); 
      }
    } else {
      System.out.println("Vui Lòng Nhập Số Điện Lớn Hơn hoặc bằng 0");
    }
  }
}


Chúc các bạn học tập hiệu quả !

CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM