Cài đặt Microsoft SQL Server 2019 trên CentOS 7 / Fedora

Thông báo:

Cảm ơn bạn đã theo dõi QuangNinhBay.Com trong suốt thời gian qua.
Trong thời gian tới website sẽ update để bạn có trải nghiệm mượt mà hơn. Nội dung về thiết kế website cũng như các thủ thuật sẽ được đội ngũ QuangNinhBay.Com Update thường xuyên hơn.
Xin cảm ơn!SQL Server
chạy trên Linux bắt đầu với SQL Server 2017. SQL Server này là cùng một công cụ cơ sở dữ liệu SQL Server chạy trên hệ điều hành Microsoft, với nhiều tính năng và dịch vụ tương tự.

Hướng dẫn này sẽ đưa bạn qua các bước cài đặt Microsoft SQL Server 2019 trên CentOS 7 | Hệ thống Linux Fedora 36/35/34/33/32. Theo bài viết này, SQL Server 2019 có sẵn để sử dụng trên Ubuntu / CentOS và RHEL Linux.

Bước 1: Cài đặt Microsoft SQL Server 2019 trên CentOS 7 / Fedora

Microsoft SQL Server 2019 có sẵn để sử dụng chung. Thêm kho lưu trữ vào CentOS 7/Fedora của bạn bằng cách chạy các lệnh sau.

sudo curl -o /etc/yum.repos.d/mssql-server.repo https://packages.microsoft.com/config/rhel/7/mssql-server-2019.repo
Thao tác này sẽ tải kho lưu trữ SQL Server 2019 xuống /etc/yum.repos.d/mssql-server.repo

Cập nhật bộ nhớ cache hệ thống của bạn:
### CentOS 7 ###
sudo yum makecache

### Fedora ###
sudo dnf makecache
Sau đó cài đặt SQL server 2019 trên CentOS 7:
sudo yum install -y mssql-server
For Fedora, you can use also use dnf command
sudo dnf install -y mssql-server
To get info about the installed package, run:
$ rpm -qi mssql-server
Name    : mssql-server
Version   : 15.0.4223.1
Release   : 2
Architecture: x86_64
Install Date: Tue May 17 08:22:16 2022
Group    : Unspecified
Size    : 1297034956
License   : Commercial
Signature  : RSA/SHA256, Mon Apr 18 20:46:17 2022, Key ID eb3e94adbe1229cf
Source RPM : mssql-server-15.0.4223.1-2.src.rpm
Build Date : Mon Apr 18 20:05:17 2022
Build Host : 17a94b24c000000.qzwxqe3wa2kubparrevzc0ivhc.xx.internal.cloudapp.net
...

Bước 2: Khởi tạo công cụ cơ sở dữ liệu MS SQL

 Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy chạy thiết lập mssql-conf và làm theo lời nhắc để đặt mật khẩu SA và chọn phiên bản của bạn.
sudo /opt/mssql/bin/mssql-conf setup
1. Chọn một loại mà bạn muốn sử dụng
Choose an edition of SQL Server:
 1) Evaluation (free, no production use rights, 180-day limit)
 2) Developer (free, no production use rights)
 3) Express (free)
 4) Web (PAID)
 5) Standard (PAID)
 6) Enterprise (PAID)
 7) Enterprise Core (PAID)
 8) I bought a license through a retail sales channel and have a product key to enter.
Tôi sẽ chọn số 2,  - Nhà phát triển (miễn phí, không có quyền sử dụng sản xuất).
Details about editions can be found at
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=2109348

Use of PAID editions of this software requires separate licensing through a
Microsoft Volume Licensing program.
By choosing a PAID edition, you are verifying that you have the appropriate
number of licenses in place to install and run this software.

Enter your edition(1-8): 2
2. Chấp nhận các điều khoản cấp phép
The license terms for this product can be found in
/usr/share/doc/mssql-server or downloaded from:
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=855862&clcid=0x409

The privacy statement can be viewed at:
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=853010&clcid=0x409

Do you accept the license terms? [Yes/No]: Yes
3. Đặt mật khẩu quản trị viên hệ thống SQL Server
Enter the SQL Server system administrator password: #ENTER-STRONG-PASSWORD
Confirm the SQL Server system administrator password: #Confirm Password
Configuring SQL Server...

ForceFlush is enabled for this instance.
ForceFlush feature is enabled for log durability.
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mssql-server.service to /usr/lib/systemd/system/mssql-server.service.
Setup has completed successfully. SQL Server is now starting.

Bước 3: Cài đặt các công cụ command-line

Sau đó cài đặt mssql-tools với gói nhà phát triển unixODBC. Thêm kho chứa các gói bắt buộc bằng lệnh tiếp theo:
sudo curl -o /etc/yum.repos.d/msprod.repo https://packages.microsoft.com/config/rhel/7/prod.repo
Với kho lưu trữ được thêm vào, chúng ta có thể tiến hành cài đặt các công cụ
sudo yum -y install mssql-tools unixODBC-devel
Chấp nhận các điều khoản cấp phép theo chỉ dẫn trong quá trình cài đặt:
The license terms for this product can be downloaded from
https://aka.ms/odbc17eula and found in
/usr/share/doc/msodbcsql17/LICENSE.txt . By entering 'YES',
you indicate that you accept the license terms.

Do you accept the license terms? (Enter YES or NO)
YES
 Installing : msodbcsql17-17.9.1.1-1.x86_64                                                                           2/4
The license terms for this product can be downloaded from
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=746949 and found in
/usr/share/doc/mssql-tools/LICENSE.txt . By entering 'YES',
you indicate that you accept the license terms.

Do you accept the license terms? (Enter YES or NO)
YES

Bước 4: Khởi động và kích hoạt dịch vụ mssql-server Khởi động dịch vụ mssql-server

sudo systemctl start mssql-server
Cho phép nó bắt đầu khi khởi động hệ thống:
sudo systemctl enable mssql-server
Thêm /opt/mssql/bin/ vào $PATH variable của bạn:
echo 'export PATH=$PATH:/opt/mssql/bin:/opt/mssql-tools/bin' | sudo tee /etc/profile.d/mssql.sh
Nguồn tệp để bắt đầu sử dụng mã nhị phân thực thi MS SQL trong phiên trình bao hiện tại của bạn:
source /etc/profile.d/mssql.sh
Nếu bạn có một dịch vụ Firewalld đang hoạt động, hãy cho phép các cổng SQL Server cho các máy chủ từ xa kết nối:
sudo firewall-cmd --add-port=1433/tcp --permanent
sudo firewall-cmd --reload

Bước 5: Kiểm tra SQL Server Kết nối với SQL Server và xác minh rằng nó đang hoạt động.

$ sqlcmd -S localhost -U SA
Password: #INPUT-PASSWORD-SET-IN-STEP-2
Xác thực bằng mật khẩu đã đặt ở Bước 2. Hiển thị cho người dùng Cơ sở dữ liệu:
1> select name from sysusers;
2> go
name
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
##MS_AgentSigningCertificate##
##MS_PolicyEventProcessingLogin##
db_accessadmin
db_backupoperator
db_datareader
db_datawriter
db_ddladmin
db_denydatareader
db_denydatawriter
db_owner
db_securityadmin
dbo
guest
INFORMATION_SCHEMA
public
sys

(16 rows affected)
Tạo cơ sở dữ liệu thử nghiệm:
# Create new
CREATE DATABASE mytestDB
SELECT Name from sys.Databases
GO
USE mytestDB
CREATE TABLE Inventory (id INT, name NVARCHAR(50), quantity INT)
INSERT INTO Inventory VALUES (1, 'banana', 150); INSERT INTO Inventory VALUES (2, 'orange', 154);
GO
SELECT * FROM Inventory LIMIT 1;
Hiển thị cơ sở dữ liệu trên SQL Server
1> select name,database_id from sys.databases;
2> go
Xóa cơ sở dữ liệu trên SQL Server
1> drop database mytestDB;
2> go
Xong rồi đó, chúc bạn thành công. cảm ơn đã theo dõi quangninhbay.com 💕💕💕
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM