Các bước để tạo và sử dụng một repository trên Github với Command Line

Thông báo:

Cảm ơn bạn đã theo dõi QuangNinhBay.Com trong suốt thời gian qua.
Trong thời gian tới website sẽ update để bạn có trải nghiệm mượt mà hơn. Nội dung về thiết kế website cũng như các thủ thuật sẽ được đội ngũ QuangNinhBay.Com Update thường xuyên hơn.
Xin cảm ơn!


Các bước để tạo và sử dụng một repository trên Github với Command Line:  1. Đăng nhập tài khoản Github của bạn trên máy tính của bạn.
  2. Mở Command Prompt hoặc Terminal.
  3. Tạo một thư mục mới để chứa repository của bạn bằng cách gõ lệnh: mkdir <tên thư mục> và chuyển đến thư mục đó bằng cách gõ lệnh cd <tên thư mục>.
  4. Tạo một repository trên Github bằng cách truy cập trang web của Github và chọn "New repository".
  5. Tại máy tính của bạn, tạo một kết nối đến repository trên Github bằng cách gõ lệnh: git remote add origin https://github.com/<tên tài khoản>/<tên repository>.git.
  6. Tạo một tệp và lưu nội dung vào tệp đó bằng cách gõ lệnh touch <tên tệp> và echo "<nội dung của tệp>" > <tên tệp>.
  7. Thêm tệp vào staging area bằng cách gõ lệnh git add <tên tệp>.
  8. Commit các thay đổi bằng cách gõ lệnh git commit -m "Thông điệp commit".
  9. Push các thay đổi lên Github bằng cách gõ lệnh git push origin master.

Chúc mừng bạn đã tạo và sử dụng một repository trên Github thông qua Command Line!

CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM