Bai 2: Các khái niệm cơ bản “Đại Cương Lập Trình”

Thông báo:

Cảm ơn bạn đã theo dõi QuangNinhBay.Com trong suốt thời gian qua.
Trong thời gian tới website sẽ update để bạn có trải nghiệm mượt mà hơn. Nội dung về thiết kế website cũng như các thủ thuật sẽ được đội ngũ QuangNinhBay.Com Update thường xuyên hơn.
Xin cảm ơn!


Bài 2: Các khái niệm cơ bản “Đại Cương Lập Trình”
1. Biến và hằng số:
* Biến:
- Được tạo ra để chứa những dữ liệu phù hợp
- Dữ liệu có thể do người sử dụng nhập vào, các dữ liệu trung gian cần nơi chứa để tính toán, hay các kết quả đầu ra khi đã tính toán.
- Cách khai báo biến:
+ Cú pháp:
<Kiểu Dữ Liệu> <Tên biến>;
<Kiểu DL> <Tên biến 1>, <Tên biến 2>, ……;
+ VD:
Int a, b;
Int a; int b;
+VD:
int a, b, c=0;
- Quy ước đặt tên
+ Phải bắt đầu bằng chữa cái, hoặc _
+ Tên biến không được trùng với từ khóa trong C
* Hằng Số:
- Là những giá trị cố định mà chương trình không thể thay đổi trong quá trình thực thi
- Hằng số là một kiểu DL bất kỳ: như số nguyên, số thực, ký tự, chuỗi.
2. Nhập Xuất DL
- Sử dụng hàm printf để xuất DL ra màn hình.
- Muốn nhập 1 giá trị từ bàn phím và lưu giá trị trong 1 biến sử dụng hàm scanf.
- Chuỗi định dạng DL:
+%c: Kiểu char 1 ký tự = 1bit
+%d: Kiểu int 4 ký tự = 4bit
+%u: Kiểu unsiged int (Kiểu nguyên dương, chạy từ 0 đến 255)
+%f: Kiểu float
+%lf: Kiểu double
+%s: Kiểu chuỗi ký tự
3. Toán tử và biểu thức toán học:
* Biểu thức:
- Là sự kết hợp của toán tử và toán hạng
- Toán tử: +,-,*,/,% (% là phép chia lấy phần dư)
- Toán hạng: PI, biến, lời gọi hàm
* Toán tử: có 4 nhóm
- Nhóm số học: +, -,*,/
- Nhóm so sánh: >,<,==,!=
-logic: &&, ||,! (&&: and; ||: or; ! : là not hay phủ định)
- Gán: =, +=, *=, /=, %=
· Muốn dùng thư viện nhập xuất thì ta dung thư viện stdio
· #include <stdio.h>
· Gọi và khởi tạo chương trình main: int main ()
· Ta muốn đưa ra màn hình thì nhập lệnh printf
· Muốn xuống dòng ta dùng \n
· Chạy đến chương trình cuối cùng xem có lỗi hay không: return
· Muốn ghi chú ta dung xổ chéo: // (ghi chú trong 1 dòng); ghi chú trong 1 câu /*…..*/
%d: là kiểu đặc tả của int
· %nd:
· %f: là đặc tả của float
Bài tập ứng dụng kèm hướng dẫn:
đang cập nhật

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo chương trình tính tổng tích thương hiệu 2 số nhé.

Code sau khi hoàn thành sẽ có dạng như thế này nhé:
#include <stdio.h>
int main()
{
 int a,b,tong;
 printf("Xin moi nhap vao a: ");
 scanf("%d",&a);
 printf("Xin moi nhap vao b: ");
 scanf("%d",&b);
 tong = a + b;
 printf("\nKet qua : %d + %d = %d",a,b,tong);
 return 0;
}

Bạn vừa xem đoạn code tính tổng khi nhập vào 2 số a và b
ok chúng ta cùng vọc vạch đoạn code tính tổng trên để áp dụng làm các bài tương tự như trừ, nhân chia nhé.
- Đầu tiên chúng ta khai báo biến a , b và 1 biến có tên là tong với kiểu int (kiểu nguyên)
- Tiếp đến ta tạo 1 lệnh printf("Xin moi nhap vao a: "); để hiển thị câu Xin moi nhap vao a: ra màn hình, tiếp sau đó là 1 lệnh scanf("%d",&a); (%d: Kiểu int 4 ký tự = 4bit, &a: là dấu nối) là để nhập giá trị từ bàn phím.
- Tiếp theo ta tạo 1 lệnh tương tự lệnh trên thay bằng b.
- Sau đó gán giá trị cho biến tổng: tong = a + b; (tức là tong bằng biến a cộng cho biến b).
- sau đó in ra màn hình kết quả của phép tính bằng lệnh :  printf("\nKet qua : %d + %d = %d",a,b,tong);
Làm tương tự với tính tích, thương, hiệu 2 số nhé.
có gì chưa hiểu bạn comment ở dưới mình sẽ giải đáp trong thời gian nhanh nhất nhé.

CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM