Bai 2: Các khái niệm cơ bản “Đại Cương Lập Trình”

Thông báo:

Bạn muốn website của mình xuất hiện tại thanh bên phải tại QuangNinhBay.Com đặt liên kết tại bài viết dưới đây.


Bài 2: Các khái niệm cơ bản “Đại Cương Lập Trình”
1. Biến và hằng số:
* Biến:
- Được tạo ra để chứa những dữ liệu phù hợp
- Dữ liệu có thể do người sử dụng nhập vào, các dữ liệu trung gian cần nơi chứa để tính toán, hay các kết quả đầu ra khi đã tính toán.
- Cách khai báo biến:
+ Cú pháp:
<Kiểu Dữ Liệu> <Tên biến>;
<Kiểu DL> <Tên biến 1>, <Tên biến 2>, ……;
+ VD:
Int a, b;
Int a; int b;
+VD:
int a, b, c=0;
- Quy ước đặt tên
+ Phải bắt đầu bằng chữa cái, hoặc _
+ Tên biến không được trùng với từ khóa trong C
* Hằng Số:
- Là những giá trị cố định mà chương trình không thể thay đổi trong quá trình thực thi
- Hằng số là một kiểu DL bất kỳ: như số nguyên, số thực, ký tự, chuỗi.
2. Nhập Xuất DL
- Sử dụng hàm printf để xuất DL ra màn hình.
- Muốn nhập 1 giá trị từ bàn phím và lưu giá trị trong 1 biến sử dụng hàm scanf.
- Chuỗi định dạng DL:
+%c: Kiểu char 1 ký tự = 1bit
+%d: Kiểu int 4 ký tự = 4bit
+%u: Kiểu unsiged int (Kiểu nguyên dương, chạy từ 0 đến 255)
+%f: Kiểu float
+%lf: Kiểu double
+%s: Kiểu chuỗi ký tự
3. Toán tử và biểu thức toán học:
* Biểu thức:
- Là sự kết hợp của toán tử và toán hạng
- Toán tử: +,-,*,/,% (% là phép chia lấy phần dư)
- Toán hạng: PI, biến, lời gọi hàm
* Toán tử: có 4 nhóm
- Nhóm số học: +, -,*,/
- Nhóm so sánh: >,<,==,!=
-logic: &&, ||,! (&&: and; ||: or; ! : là not hay phủ định)
- Gán: =, +=, *=, /=, %=
· Muốn dùng thư viện nhập xuất thì ta dung thư viện stdio
· #include <stdio.h>
· Gọi và khởi tạo chương trình main: int main ()
· Ta muốn đưa ra màn hình thì nhập lệnh printf
· Muốn xuống dòng ta dùng \n
· Chạy đến chương trình cuối cùng xem có lỗi hay không: return
· Muốn ghi chú ta dung xổ chéo: // (ghi chú trong 1 dòng); ghi chú trong 1 câu /*…..*/
%d: là kiểu đặc tả của int
· %nd:
· %f: là đặc tả của float
Bài tập ứng dụng kèm hướng dẫn:
đang cập nhật

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo chương trình tính tổng tích thương hiệu 2 số nhé.

Code sau khi hoàn thành sẽ có dạng như thế này nhé:
#include <stdio.h>
int main()
{
 int a,b,tong;
 printf("Xin moi nhap vao a: ");
 scanf("%d",&a);
 printf("Xin moi nhap vao b: ");
 scanf("%d",&b);
 tong = a + b;
 printf("\nKet qua : %d + %d = %d",a,b,tong);
 return 0;
}

Bạn vừa xem đoạn code tính tổng khi nhập vào 2 số a và b
ok chúng ta cùng vọc vạch đoạn code tính tổng trên để áp dụng làm các bài tương tự như trừ, nhân chia nhé.
- Đầu tiên chúng ta khai báo biến a , b và 1 biến có tên là tong với kiểu int (kiểu nguyên)
- Tiếp đến ta tạo 1 lệnh printf("Xin moi nhap vao a: "); để hiển thị câu Xin moi nhap vao a: ra màn hình, tiếp sau đó là 1 lệnh scanf("%d",&a); (%d: Kiểu int 4 ký tự = 4bit, &a: là dấu nối) là để nhập giá trị từ bàn phím.
- Tiếp theo ta tạo 1 lệnh tương tự lệnh trên thay bằng b.
- Sau đó gán giá trị cho biến tổng: tong = a + b; (tức là tong bằng biến a cộng cho biến b).
- sau đó in ra màn hình kết quả của phép tính bằng lệnh :  printf("\nKet qua : %d + %d = %d",a,b,tong);
Làm tương tự với tính tích, thương, hiệu 2 số nhé.
có gì chưa hiểu bạn comment ở dưới mình sẽ giải đáp trong thời gian nhanh nhất nhé.

CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM